Zarządzanie:

Zarządzenie nieruchomościami jest to działalność zawodowa, prowadzona przez osoby posiadające
licencję
zarządcy nieruchomości, polegająca na zawodowym (odpłatnym), na zlecenie

- prowadzeniu i nadzorowaniu bieżącej obsługi nieruchomości,

 

- planowaniu krótko- i długo-okresowych celów i sposobów ich realizacji w odniesieniu do zachowania nieruchomości w stanie  niepogorszonym i rozwoju nieruchomości,

 

- doradztwie w zakresie zarządzenia nieruchomością.

Do podstawowych aspektów zarządzania nieruchomościami należą:

- zarządzanie operacyjne

- zarządzanie strategiczne

- planowanie ekonomiczno-finansowe

- planowanie techniczno-budowlane

 

Poprzez Zarządzanie Nieruchomością rozumiemy wykonywanie wszystkich czynności administracyjnych (wymienionych w dziale administrowanie), rozszerzonych o podejmowanie wszelkich decyzji mających na celu utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym oraz gdy jest to możliwe - podwyższenie jej wartości rynkowej, a także aktywne doradztwo i planowanie działań służących temu celowi.

Wszystkie podejmowane przez nas działania wykonywane są jednak z pełnym poszanowaniem prawa, a przede wszystkim prawa własności i współwłasności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej Zarządcy Nieruchomości.Możemy Państwa zapewnić, że powierzenie naszej firmie zarządzania nieruchomością, w niczym nie ograniczy praw jej właścicieli.

Dzięki posiadanemu ubezpieczeniu (w odróżnieniu od Zarządów "społecznych" Zarząd powierzony - sprawowany przez profesjonalnego Zarządcę - zabezpieczony jest posiadaną polisą w zakresie Zarządzania Nieruchomościami), możecie być Państwo spokojni o skutki wszelkich, podejmowanych przez nas działań.Kompleksową obsługę zarządzanych przez nas nieruchomości prowadzimy w oparciu o współpracujące z nami, sprawdzone i rzetelne firmy zewnętrzne, które są w stanie zapewnić niezawodność obsługi nieruchomości i wysoką jakość usług.Nie oznacza to oczywiście, że Wspólnota lub właściciel powierzonej nam nieruchomości ma ograniczone prawo doboru firm.W tym i w każdym innym zakresie ściśle współpracujemy z właścicielem lub przedstawicielami mieszkańców, którzy wchodzą w skład Rad lub Zarządów poszczególnych Wspólnot.

Znamy specyfikę i mamy bogate doświadczenia związane z organizowaniem Wspólnoty, protokolarnym przejmowaniem całego budynku oraz poszczególnych lokali, problemami wynikającymi z prowadzeniem prac wykończeniowych w lokalach oraz usuwaniem usterek gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

 

Administrowanie:

Administrowanie jest to wyłącznie prowadzenie bieżących czynności związanych z obsługą nieruchomości w zakresie przyznanych przez właściciela uprawnień.
Zarządzanie nieruchomością jest więc znacznie szerszym zakresem działalności, choć najczęściej prowadzenie działalności zarządzania nieruchomością obejmuje również jej administrowanie.

Czynności związane z obsługą formalną nieruchomości i jej właścicieli.

- Organizację Wspólnoty Mieszkaniowej - wystąpienie o nadanie nr NIP, Regon, założenie konta bankowego

 

- Protokolarne przejęcie nieruchomości; 

 

-  Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w  lokalach; 

 

- Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych, chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;

 

- Monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną;

 

- Przygotowywanie i obsługa obowiązkowego zebrania właścicieli nieruchomości; 

 

- Udzielanie informacji właścicielom oraz użytkownikom lokali poprzez telefon, e-mail oraz w uzgodnionych terminach podczas dyżurów na terenie nieruchomości;

 

Czynności związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości wspólnej;

 

- Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego; 

 

- Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;

 

- Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu  nieczystości stałych; 

 

- Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;

 

- Kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku;

 

- Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości;

 

- Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;

 

- Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;

 

- Pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości;

 

Czynności związane z gospodarką ekonomiczno-finansową nieruchomości;

 

- Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 

- Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo-finansowych) i korekt tych planów; 

 

- Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Właścicieli;

 

- Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;

 

-  Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;

 

- Okresowe przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;

 

- Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;

 

-  Analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali w nieruchomości;

 

- Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyty liczników oraz rozliczanie  kosztów zużytych mediów w ustalonych odstępach czasu), funduszu remontowego;

 

- Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;

 

-  Obsługa związana z bankiem i pocztą.

 

Czynności związane z aktywnym doradztwem oraz planowaniem działań;

 

- Ustalanie i wprowadzanie procedur operacyjnych zgodnych z celami Właścicieli Nieruchomości;

 

-  Analizowanie, doradzanie i według potrzeb opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości;

 

-  Analizowanie i doradzanie w zakresie optymalizacji kosztów eksploatacyjnych;

 

-  Analizowanie i doradzanie w zakresie pełnego ubezpieczenia nieruchomości;

 

-  Analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz doradztwo w w/w zakresie;

 

- Przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;

 

- Doradzanie w zakresie wdrażania energooszczędnych rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych obniżających koszty utrzymania nieruchomości.

 

- Porady prawne związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości wspólnej w podstawowym zakresie;

 

- Egzekwowanie uprawnień właścicieli z tytułu gwarancji i rękojmi na części wspólne nieruchomości oraz innych zobowiązań dotyczących części wspólnych nieruchomości;

 

Obsługa prawna nieruchomości.

 

Oferujemy współpracę w zakresie obsługi prawnej nieruchomości.

 

- Dzięki naszemu doświadczeniu jako zarządcy nieruchomości i współpracy kancelarią prawną, jesteśmy w stanie sprostać wielu zadaniom i problemom, jakie stoją przed właścicielami nieruchomości

 

- W zakres tej usługi wchodzi reprezentacja przed sądami i innymi urzędami, prowadzenie spraw sądowych, windykacja, doradztwo prawne.

 

- Umowa jest zawierana ze współpracującą z nami kancelarią.

 

Zagospodarowanie:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami w art. 13 przewiduje m. in. następujące formy prawne zagospodarowania nieruchomości: najem, dzierżawa, oddanie w użytkowanie wieczyste, sprzedaż, zamiana, użyczenie, wniesienie jako wkładu niepieniężnego do spółek, przekazanie jako majątek tworzonych fundacji.

Zadaniem naszym będzie w szczególności:

- analiza poszczególnych nieruchomości ich lokalizacji pod kątem określenia ich gospodarczego potencjału;

-  wskazanie najlepszych sposobów ich zagospodarowania;

- wycena nieruchomości;

- ewentualny nadzór nad realizacją wybranego projektu zagospodarowania nieruchomości.

 

 Naszą ofertę kierujemy do Wspólnot, które nie mają uporządkowanych kilku lub wszystkich aspektów związanych z przejęciem nieruchomości od gminy, dewelopera lub byłego administratora.
Należy przez to rozumieć braki w dokumentacji technicznej i prawnej, błędne lub nieaktualne wersje tychże dokumentów.
Uporządkowanie stanu technicznego i prawnego potwierdzonego odpowiednimi dokumentami dokonuje się raz w ciągu całego życia danej nieruchomości.
Jednocześnie z punktu widzenia Zarządu Wspólnoty powinno stanowić podstawę normalnego, bieżącego jej funkcjonowania i składa się z:
 

 

1. Uzgodnienia z byłym administratorem lub zarządcą trybu przejęcia nieruchomości;

 

2.Weryfikacji stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach;

 

3.Zebrania i aktualizacji aktów notarialnych;

 

4.Analizy stanu wszystkich wymaganych dokumentów oraz zlecania i egzekwowania ich uzupełnienia, w tym między innymi:  

 

- Dokumentacji technicznej budynku;

 

- Instrukcji obsługi i eksploatacji;

 

- Decyzji urzędu o dopuszczeniu budynku do użytkowania;

 

- Aktualnych protokołów przeglądów technicznych;

 

- Ksiąg obiektu budowlanego;

 

- Dokumentacji administracyjnej;

 

- Dokumentacji eksploatacyjnej;

 

- Dokumentacji finansowej;

 

- Przejęcia spraw w toku i ich dokumentacji (prace remontowe itd.);

 

- Weryfikacji podpisanych umów.

 

Termomodernizacja budynków mieszkalnych i usługowych.

 

Nie trzeba wskazywać korzyści płynących z termomodernizacji budynków . Są to jednak projekty niezwykle skomplikowane, ich przeprowadzenie wymaga nie tylko sprawnej technicznie pracy ekipy remontowej, lecz także dopełnienia wszystkich wymogów organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem mieszkańców, zagadnieniami prawnymi, finansowymi etc. Z przyjemnością informujemy, że nasza firma dysponuje odpowiednim doświadczeniem w tym zakresie. Realizacja  projektów termomodernizacyjnych pozwoliła nam zapoznać się z typowymi dla takich przedsięwzięć problemami oraz wypracować szereg skutecznych rozwiązań.

Zarządzanie nieruchomościami w imieniu klientów indywidualnych:

Oto lista usług oferowanych klientom indywidualnym:

1. Pomoc w zawieraniu umów o dostawę do nieruchomości mediów

- energia elektryczna

 - energia cieplna

 - woda

- usługi komunalne, w tym:

- odprowadzanie nieczystości stałych

- odprowadzanie nieczystości płynnych

- usługi kominiarskie i ich kontrola

2. Prowadzenie dla nieruchomości określonych ewidencji

 - zawarte umowy najmu lokali

 - czynsze i inne opłaty obciążające najemców

 - wielkości rzeczywistych wpłat wnoszonych przez najemców

 - koszty związane z eksploatacją, utrzymaniem i remontami nieruchomości

 - prowadzenie w imieniu Właściciela postępowań windykacyjnych w stosunku do najemców zalegających z opłatami

 

3.   Utrzymanie terenów zielonych.

 

4.  Utrzymywanie w obrębie nieruchomości porządku i czystości

5.  Prowadzenie książki obiektu budowlanego.

6.  Organizowanie kontroli i przeglądów zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

7.  Ubezpieczenie nieruchomości

8.      Regulowanie w imieniu Właściciela podatków na rzecz Urzędu Miejskiego - kwota podatku stanowi koszt Właściciela.

9.      Bieżąca eksploatacja, konserwacja, naprawy, remonty.

 


Firma Usługowo-Handlowa "Dan-Mir" S.C. IŁAWA
Copyright (C) 2008 Dan-Mir. Wszelkie prawa zastrzeżone.