ZARZĄDCA

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ ……………….

budynku przy ul. ………………….

w Iławie

 

OŚWIADCZENIE  WŁAŚCICIELA/NAJEMCY LOKALU 

           

Ja .......................................................................................świadomy(a) odpowiedzialności z

                               (imię i nazwisko właściciela/najemcy lokalu)

art. 247 Kodeksu Karnego (Dz. U. Nr 13 z dnia 14.05.1969 r. poz. 94) z późniejszymi zmianami, oświadczam, że w lokalu nr ................ ul. .................. w Iławie zamieszkuje wspólnie …….. osób.

 

            O zmianach w stanie podanym w oświadczeniu, które mają wpływ na wysokość opłat będę każdorazowo informował(a) Zarządcę Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie 7-dniowym od dnia ich zaistnienia.

 

  ...........................................                                    ....................................................

         ( miejscowość i data )                                                              (podpis właściciela/najemcy)